WWW Database of Chinese Buddhist texts
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T01N0001 長阿含經

chang2 a1 han2 jing1

阿含部  後秦 
佛陀耶舍 fo2 tuo2 ye1 she4
竺佛念 zhu2 fo2 nian4   [譯]   22 卷

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正01T00011
高麗17K06470815
中華031H06970001-0299 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0545--
Other縮-昃9,卍-13.8,南-6-8,國-阿7

Structural Division

 1. 大本經 da4 ben3 jing1
 2. 遊行經 you2 xing2 jing1
 3. 典尊經 dian3 zun1 jing1
 4. 尼沙經 ni2 sha1 jing1
 5. 小緣經 xiao3 yuan2 jing1
 6. 輪轉聖王修行經 lun2 zhuan4 sheng4 wang2 xiu1 xing2 jing1
 7. 弊宿經 bi4 su4 jing1
 8. 散陀那經 san4 tuo2 na3 jing1
 9. 眾集經 zhong4 ji2 jing1
 10. 十上經 shi2 shang4 jing1
 11. 增一經 zeng1 yi1 jing1
 12. 三聚經 san1 ju4 jing1
 13. 大緣方便經 da4 yuan2 fang1 bian4 jing1
 14. 精提桓因問經 jing1 ti2 yuan2 yin1 wen4 jing1
 15. c6-3e64夷經 a1 nou2 yi2 jing1
 16. 善生經 shan4 sheng1 jing1
 17. 清淨經 qing1 jing4 jing1
 18. 自歡喜經 zi4 huan1 xi3 jing1
 19. 大會經 da4 hui4 jing1
 20. 阿摩晝經 a1 mo2 zhou4 jing1
 21. 梵動經 fan4 dong4 jing1
 22. 種德經 zhong3 de2 jing1
 23. 究羅檀頭經 jiu1 luo2 tan2 tou2 jing1
 24. 堅固經 jian1 gu4 jing1
 25. c3-2f51形梵志經 luo3 xing2 fan4 zhi4 jing1
 26. 三明經 san1 ming2 jing1
 27. 沙門果經 sha1 men2 guo3 jing1
 28. 布吒婆樓經 bu4 zha1 po2 lou2 jing1
 29. 露遮經 lu4 zhe1 jing1
 30. 世記經 shi4 ji4 jing1
  1. 世記經(閻浮提州品) shi4 ji4 jing1 yan2 fu2 ti2 zhou1 pin3
  2. 世記經(鬱單曰品) shi4 ji4 jing1 yu4 dan1 yue1 pin3
  3. 世記經(轉輪聖王品) shi4 ji4 jing1 zhuan4 lun2 sheng4 wang2 pin3
  4. 世記經(地獄品) shi4 ji4 jing1 di4 yu4 pin3
  5. 世記經(龍鳥品) shi4 ji4 jing1 long2 niao3 pin3
  6. 世記經(阿須倫品) shi4 ji4 jing1 a1 xu1 lun2 pin3
  7. 世記經(四天王品) shi4 ji4 jing1 si4 tian1 wang2 pin3
  8. 世記經(忉利天品) shi4 ji4 jing1 dao1 li4 tian1 pin3
  9. 世記經(三災品) shi4 ji4 jing1 san1 zai1 pin3
  10. 世記經(戰鬥品) shi4 ji4 jing1 zhan4 dou4 pin3
  11. 世記經(三中劫品) shi4 ji4 jing1 san1 zhong1 jie2 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02