WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) (Nr. Vol.) Nanjio Other


Authors (Translators, Commentators etc.) #1

This list allows access to the texts by author. The order is by number of texts attributed to this author, in descending order.

The table gives the name, Chinese reading (Pinyin) and the number of texts

Author Reading Number of texts
bu4 kong1 176
Ķ shi1 yi4 153
I@ shi1 hu4 115
Ǫk@ zhu2 fa3 hu4 91
ȮN xuan2 zang4 74
k fa3 xian2 74
qb yi4 jing4 70
w@ an1 shi4 gao1 55
zhi1 qian1 51
ù jiu1 mo2 luo2 shi2 49
k fa3 tian1 45
zhi4 xu4 37
zhi4 yi3 36
GUh she2 na3 jue2 duo1 35
u zhen1 di4 32
k fa3 zang4 29
дy pu2 ti2 liu2 zhi1 29
N ji2 zang4 28
D[ù qiu2 na3 ba2 tuo2 luo2 28
k fa3 ju4 27
ǾL zhu2 tan2 wu2 lan2 26
Ů kong1 hai3 26
ıc4-5e31 jue2 wan3 25
дy pu2 ti2 liu2 zhi4 25
s kui1 ji1 24
jin1 gang1 zhi4 24
D dao4 xuan1 23
hong2 zan4 21
ȧ zhu1 hong2 19
aCFù di4 po2 he1 luo2 19
Ѯa tian1 xi1 zai1 18
s long2 shu4 pu2 sa4 18
L shan4 wu2 wei4 18
yuan2 xiao3 18
k xu4 fa3 17
qn ju1 qu2 jing1 sheng1 16
e shi2 cha1 nan2 tuo2 15
wM de2 qing1 15
M zhan4 ran2 15
ѿ˵ tian1 qin1 pu2 sa4 15
guan4 ding3 14
shi4 qin1 pu2 sa4 14
wM an1 ran2 14
} qin1 luan2 13
vK zong1 mi4 13
[ cheng2 guan1 13
yuan2 zhao4 12
Ǧ zhu2 fo2 nian4 12
ling2 yao4 12
seng1 jia1 po2 luo2 12
z hui4 yuan3 12
{@ zhi1 lou2 jia1 chen4 12
zhi4 yuan2 12
§ zhi1 li3 12
£Yy qu2 tan2 ban1 zang4 liu2 zhi1 12
yuan2 zhen1 12
̼ zui4 cheng2 12
yuan2 ren2 11
qz tong1 li3 11
ri4 lian2 11
D[ qiu2 na3 ba2 mo2 11
L@ tan2 wu2 chen4 11
k@ fa3 hu4 11
wu2 zhuo2 pu2 sa4 11
sC na3 lian2 ti2 ye1 she4 11
@ yi1 xing2 11
^ڲM peng2 ji4 qing1 10
zun1 shi4 10
yan2 shou4 10
P zhi4 zhou1 10
پ ji4 xian1 10
lai4 yu2 10
î zhen1 hai3 9
b jing4 yuan2 9
zh hui4 zhao3 9
Y ban1 zang4 9
ǿO chuan2 deng1 9
Y zhi4 yan2 9
t sheng4 jian1 9
yuan2 xian2 9
ͪ zhe3 zhe3 9
_䱩 bao3 si1 wei2 9
ma3 ming2 pu2 sa4 9
k fa3 xian3 8
fo2 tuo2 ba2 tuo2 luo2 8
shan4 yue4 8
v zong1 xiao3 8
X_ gao3 bao3 8
M ning2 ran2 8
DN dao4 jiao4 xian3 yi4 8
uıˤ shou3 jue2 qin1 wang2 7
Ҫ zheng4 kong1 7
ıW jue2 chao1 7
sy zhen1 lao3 7
H yuan2 xin4 7
ɧ you4 kuai4 7
Y ti2 yun2 ban1 zang4 7
ri4 cheng1 7
yun3 kan1 7
` zhi1 yao4 7
qq cong2 yi4 7

Continued in next file...


This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02