WWW Database of Chinese Buddhist texts
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T25N1509 大智度論

da4 zhi4 du4 lun4

Short title: 智度論  zhi4 du4 lun4

Alternative title: 摩訶般若波羅蜜多經釋論  mo2 he1 ban1 zang4 bo1 luo2 mi4 duo1 jing1 shi4 lun4

釋經論部  後秦 
龍樹菩薩 long2 shu4 pu2 sa4
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2   [譯]   100 卷

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正25T150957
高麗14K05490493
中華025H05970103-0901 H0260001-0693 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1169--
Other縮-往1-5,卍-19.9-20.4,國-釋1-5

Related Texts

 1. T08N0223 摩訶般若波羅蜜經

Structural Division

 1. 初品 chu1 pin3
  1. 緣起義釋論 yuan2 qi3 yi4 shi4 lun4
  2. 如是我聞一時釋論 ru2 shi4 wo3 wen2 yi1 shi2 shi4 lun4
  3. 總說如定我聞 zong3 shuo1 ru2 ding4 wo3 wen2
  4. 婆伽婆釋論 po2 jia1 po2 shi4 lun4
  5. 住王舍城釋論 zhu4 wang2 she4 cheng2 shi4 lun4
  6. 摩訶比丘僧釋論 mo2 he1 bi3 qiu1 seng1 shi4 lun4
  7. 四眾義釋論 si4 zhong4 yi4 shi4 lun4
  8. 菩薩釋論 pu2 sa4 shi4 lun4
  9. 摩訶薩埵釋論10菩薩功德釋論 mo2 he1 sa4 duo3 shi4 lun4 pu2 sa4 gong1 de2 shi4 lun4
  10. 十喻釋論 shi2 yu4 shi4 lun4
  11. 意無得釋論 yi4 wu2 de2 shi4 lun4
  12. 佛地願釋論 fo2 di4 yuan4 shi4 lun4
  13. 放光釋論 fang4 guang1 shi4 lun4
  14. 十方諸菩薩來釋論 shi2 fang1 zhu1 pu2 sa4 lai2 shi4 lun4
  15. 舍利弗因緣 she4 li4 fu2 yin1 yuan2
  16. 檀波羅蜜義 tan2 bo1 luo2 mi4 yi4
  17. 讚檀波羅蜜義 zan4 tan2 bo1 luo2 mi4 yi4
  18. 檀相義 tan2 xiang4 yi4
  19. 檀波羅蜜法施義 tan2 bo1 luo2 mi4 fa3 shi1 yi4
  20. 尸羅波羅蜜義 shi1 luo2 bo1 luo2 mi4 yi4
  21. 戒相義 jie4 xiang4 yi4
  22. 讚尸羅波羅蜜義 zan4 shi1 luo2 bo1 luo2 mi4 yi4
  23. 屭提波羅蜜義 xi4 ti2 bo1 luo2 mi4 yi4
  24. 屭提波羅蜜法忍義 xi4 ti2 bo1 luo2 mi4 fa3 ren3 yi4
  25. 毘梨耶波羅蜜義 pi2 li2 ye1 bo1 luo2 mi4 yi4
  26. 毘梨耶波羅蜜義 pi2 li2 ye1 bo1 luo2 mi4 yi4
  27. 禪波羅蜜 chan2 bo1 luo2 mi4
  28. 般若波羅蜜 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4
  29. 般若相義 ban1 ruo4 xiang4 yi4
  30. 三十七品義 san1 shi2 qi1 pin3 yi4
  31. 三三昧義 san1 san1 mei4 yi4
  32. 四無量義 si4 wu2 liang4 yi4
  33. 八背捨義 ba1 bei4 she3 yi4
  34. 九相義 jiu3 xiang4 yi4
  35. 八念品 ba1 nian4 pin3
  36. 十想 shi2 xiang3
  37. 十一智 shi2 yi1 zhi4
  38. 十力 shi2 li4
  39. 四無畏義 si4 wu2 wei4 yi4
  40. 十八不共法 shi2 ba1 bu4 gong4 fa3
  41. 大慈大悲義 da4 ci2 da4 bei1 yi4
  42. 欲住六神通 yu4 zhu4 liu4 shen2 tong1
  43. 布施隨喜心過上 bu4 shi1 sui2 xi3 xin1 guo4 shang4
  44. 諸佛稱讚其名 zhu1 fo2 cheng1 zan4 qi2 ming2
  45. 善根供養義 shan4 gen1 gong1 yang3 yi4
  46. 諸佛稱讚其名 zhu1 fo2 cheng1 zan4 qi2 ming2
  47. 十八空義 shi2 ba1 kong1 yi4
  48. 四緣義 si4 yuan2 yi4
  49. 到彼岸義 dao4 bi3 an4 yi4
  50. 見一切佛世界義 jian4 yi1 qie4 fo2 shi4 jie4 yi4
  51. 信持無三毒義 xin4 chi2 wu2 san1 du2 yi4
 2. 報應品 bao4 ying1 pin3
 3. 習相應品 xi2 xiang4 ying1 pin3
 4. 往生品 wang3 sheng1 pin3
 5. 歎度品 tan4 du4 pin3
 6. 舌相品 she2 xiang4 pin3
 7. 三假品 san1 jia3 pin3
 8. 勸學品 quan4 xue2 pin3
 9. 集散品 ji2 san4 pin3
 10. 行相品 xing2 xiang4 pin3
 11. 幻人無作品 huan4 ren2 wu2 zuo4 pin3
 12. 句義品 ju4 yi4 pin3
 13. 摩訶薩品 mo2 he1 sa4 pin3
 14. 斷見品 duan4 jian4 pin3
 15. 大莊嚴品 da4 zhuang1 yan2 pin3
 16. 乘乘品 cheng2 cheng2 pin3
 17. 無縛無脫品 wu2 fu2 wu2 tuo1 pin3
 18. 摩訶衒品 mo2 he1 xuan4 pin3
 19. 四念處品 si4 nian4 chu3 pin3
 20. 發趣品 fa1 qu4 pin3
 21. 出到品 chu1 dao4 pin3
 22. 勝出品 sheng4 chu1 pin3
 23. 含受品 han2 shou4 pin3
 24. 會宗品 hui4 zong1 pin3
 25. 十無品 shi2 wu2 pin3
 26. 無生品 wu2 sheng1 pin3
 27. 天主品 tian1 zhu3 pin3
 28. 幻人聽法品 huan4 ren2 ting1 fa3 pin3
 29. 散華品 san4 hua1 pin3
 30. 顧視品 gu4 shi4 pin3
 31. 滅諍亂品 mie4 zheng4 luan4 pin3
 32. 寶塔校量品 bao3 ta3 jiao4 liang2 pin3
 33. 述誠品 shu4 cheng2 pin3
 34. 勸受持品 quan4 shou4 chi2 pin3
 35. 梵志品 fan4 zhi4 pin3
 36. 阿難譽品 a1 nan2 yu4 pin3
 37. 校量舍利品 jiao4 liang2 she4 li4 pin3
 38. 校量法施品 jiao4 liang2 fa3 shi1 pin3
 39. 隨喜回向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
 40. 照明品 zhao4 ming2 pin3
 41. 信謗品 xin4 bang4 pin3
 42. 歎淨品 tan4 jing4 pin3
 43. 無作實相品 wu2 zuo4 shi2 xiang4 pin3
 44. 諸波羅蜜品 zhu1 bo1 luo2 mi4 pin3
 45. 歎信行品 tan4 xin4 xing2 pin3
 46. 魔事品 mo2 shi4 pin3
 47. 兩不和合品 liang3 bu4 he2 he2 pin3
 48. 佛母品 fo2 mu3 pin3
 49. 問相品 wen4 xiang4 pin3
 50. 大事起品 da4 shi4 qi3 pin3
 51. 辟喻品 pi4 yu4 pin3
 52. 善知識品 shan4 zhi1 shi4 pin3
 53. 趣一切智品 qu4 yi1 qie4 zhi4 pin3
 54. 大如品 da4 ru2 pin3
 55. 呵毘跋致品 he1 pi2 ba2 zhi4 pin3
 56. 轉不轉品 zhuan4 bu4 zhuan4 pin3
 57. 燈炷品 deng1 zhu4 pin3
 58. 夢中入三昧品 meng4 zhong1 ru4 san1 mei4 pin3
 59. 恆伽提婆品 heng2 jia1 ti2 po2 pin3
 60. 學空不證品 xue2 kong1 bu4 zheng4 pin3
 61. 夢中不證品 meng4 zhong1 bu4 zheng4 pin3
 62. 同學品 tong2 xue2 pin3
 63. 等學品 deng3 xue2 pin3
 64. 願樂品 yuan4 le4 pin3
 65. 稱揚品 cheng1 yang2 pin3
 66. 囑累品 zhu3 lei3 pin3
 67. 無盡方便品 wu2 jin4 fang1 bian4 pin3
 68. 六度相攝品 liu4 du4 xiang4 she4 pin3
 69. 大方便品 da4 fang1 bian4 pin3
 70. 三惠品 san1 hui4 pin3
 71. 道樹品 dao4 shu4 pin3
 72. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
 73. 種善根品 zhong3 shan4 gen1 pin3
 74. 遍學品 bian4 xue2 pin3
 75. 次弟學品 ci4 di4 xue2 pin3
 76. 一心具萬行品 yi1 xin1 ju4 wan4 xing2 pin3
 77. 六喻品 liu4 yu4 pin3
 78. 四攝品 si4 she4 pin3
 79. 善達品 shan4 da2 pin3
 80. 實際品s shi2 ji4 pin3
 81. 照明品 zhao4 ming2 pin3
 82. 佛國土品 fo2 guo2 tu3 pin3
 83. 畢定品 bi4 ding4 pin3
 84. 四諦品 si4 di4 pin3
 85. 七喻品 qi1 yu4 pin3
 86. 平等品 ping2 deng3 pin3
 87. 涅槃如化品 nie4 pan2 ru2 hua4 pin3
 88. 薩陀波崙品 sa4 tuo2 bo1 lun2 pin3
 89. 曇無竭品 tan2 wu2 jie2 pin3
 90. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02