WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T35N1732 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規

da4 fang1 guang3 fo2 hua1 yan2 jing1 sou1 xuan2 fen1 qi2 tong1 zhi4 fang1 gui1

だいほうこうぶつけごんきょうそうげんぶんざいつうちほうき

Alternative title: 華嚴經搜玄記  hua1 yan2 jing1 sou1 xuan2 ji4

經疏部   
智儼 zhi4 yan3 ちごん  [述]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.Page
大正35T173213
高麗47K15060001
Other續-1.3.5

Related Texts

 1. T09N0278 大方廣佛華嚴經

Structural Division

 1. 序品(品名闕) xu4 pin3 pin3 ming2 que1
 2. 盧舍那佛品 lu2 she4 na3 fo2 pin3
 3. 如來名號品 ru2 lai2 ming2 hao4 pin3
 4. 四諦 si4 di4
 5. 光明覺品 guang1 ming2 jue2 pin3
 6. 明難 ming2 nan2
 7. 淨行品 jing4 xing2 pin3
 8. 賢首品 xian2 shou3 pin3
 9. 須彌頂品 xu1 mi2 ding3 pin3
 10. 菩薩雲集品 pu2 sa4 yun2 ji2 pin3
 11. 十住品 shi2 zhu4 pin3
 12. 梵行品 fan4 xing2 pin3
 13. 發心功徳品 fa1 xin1 gong1 de2 pin3
 14. 明法品 ming2 fa3 pin3
 15. 自在品 zi4 zai4 pin3
 16. 菩薩説偈品 pu2 sa4 shuo1 ji4 pin3
 17. 功徳花聚菩薩十行品 gong1 de2 hua1 ju4 pu2 sa4 shi2 xing2 pin3
 18. 菩薩十無盡藏品 pu2 sa4 shi2 wu2 jin4 zang4 pin3
 19. 一功寶殿品 yi1 gong1 bao3 dian4 pin3
 20. 菩薩雲集讃佛品 pu2 sa4 yun2 ji2 zan4 fo2 pin3
 21. 金剛幢菩薩廻向 jin1 gang1 chuang2 pu2 sa4 hui2 xiang4
 22. 十地品 shi2 di4 pin3
 23. 十名品 shi2 ming2 pin3
 24. 十忍品 shi2 ren3 pin3
 25. 阿僧祗品 a1 seng1 zhi1 pin3
 26. 壽命品 shou4 ming4 pin3
 27. 菩薩住處品 pu2 sa4 zhu4 chu3 pin3
 28. 佛不思議法品 fo2 bu4 si1 yi4 fa3 pin3
 29. 如來相海品 ru2 lai2 xiang4 hai3 pin3
 30. 佛小相光明功徳品 fo2 xiao3 xiang4 guang1 ming2 gong1 de2 pin3
 31. 普賢菩薩行品 pu3 xian2 pu2 sa4 xing2 pin3
 32. 寳王如來性起品 bao3 wang2 ru2 lai2 xing4 qi3 pin3
 33. 離世間品 li2 shi4 jian1 pin3
 34. 入法界品 ru4 fa3 jie4 pin3

 35. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02