WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


The Tang dynasty, 0618-0907.

The following 261 translators or authors have been active in this period or area, producing a total of 1191 texts:

NamePinyinJapaneseTexts
法天 fa3 tian1 ほうてん 45
義淨 yi4 jing4 ぎじょう 70
玄奘 xuan2 zang4 げんじょう 74
般若 ban1 zang4 はんにゃ 9
智嚴 zhi4 yan2 ちごん 9
地婆訶羅 di4 po2 he1 luo2 じばから 19
馬鳴菩薩 ma3 ming2 pu2 sa4 めみょうぼさつ 9
菩提流支 pu2 ti2 liu2 zhi1 ぼだいるし 29
菩提流志 pu2 ti2 liu2 zhi4 ぼだいるし 25
金剛智 jin1 gang1 zhi4 こんごうち 24
不空 bu4 kong1 ふくう 176
法月重 fa3 yue4 zhong4 ほうがつじゅう 1
智慧輪 zhi4 hui4 lun2 ちえりん 2
法成 fa3 cheng2 ほうじょう 7
實叉難陀 shi2 cha1 nan2 tuo2 じっしゃなんだ 15
尸羅達摩 shi1 luo2 da2 mo2 しらだつま 2
提雲般若 ti2 yun2 ban1 zang4 だいうんはんにゃ 7
若那跋陀羅 zang4 na3 ba2 tuo2 luo2 じゃなばっだら 1
波羅頗蜜多羅 bo1 luo2 po3 mi4 duo1 luo2 はらはみったら 3
那提 na3 ti2 なだい 2
達摩流支 da2 mo2 liu2 zhi1 だるまるし 1
寶思惟 bao3 si1 wei2 ほうしゆい 9
勿提提犀魚 wu4 ti2 ti2 xi1 yu2 ぶつだいだいさいぎょ 1
佛陀多羅 fo2 tuo2 duo1 luo2 ぶっだたら 1
佛陀波利 fo2 tuo2 bo1 li4 ぶっだはり 2
藏川 zang4 chuan1 2
善無畏 shan4 wu2 wei4 ぜんむい 18
一行 yi1 xing2 いちぎょう 11
菩提金剛 pu2 ti2 jin1 gang1 ぼだいこんごう 1
c7-3431婆迦羅 shu1 po2 jia1 luo2 しゅばから 1
法全 fa3 quan2 ほうぜん 3
惟謹 wei2 jin3 ゆいきん 1
義操 yi4 cao1 ぎそう 1
羅波迦羅 luo2 bo1 jia1 luo2 しゅばから 2
惠果 hui4 guo3 けいか 1
阿地瞿多 a1 di4 qu2 duo1 あじくた 1
慧琳 hui4 lin2 えりん 3
般刺蜜帝 ban1 ci4 mi4 di4 はんしみったい 1
c6-4e76 bian4 hong2 べんこう 1
達磨栖那 da2 mo2 qi1 na3 だるませいな 1
杜行c0-f3aa du4 xing2 yi3 とぎょうぎ 1
武徹 wu3 che4 ぶてつ 1
若那 zang4 na3 じゃな 1
彌陀山 mi2 tuo2 shan1 みだせん 1
智通 zhi4 tong1 ちつう 4
慧智 hui4 zhi4 えち 1
伽梵達摩 jia1 fan4 da2 mo2 がぼんだつま 2
三昧蘇c4-5f4d san1 mei4 su1 mo2 luo2 さんまいそばら 1
解脱師子 jie3 tuo1 shi1 zi3 げだつしし 1
李無詔 li3 wu2 zhao4 りむしょう 1
阿目c0-ca5d a1 mu4 qu1 あもくきゃ 1
羅婆迦羅 luo2 po2 jia1 luo2 しゅばから 1
金剛福壽 jin1 gang1 fu2 shou4 こんごうふくじゅ 1
菩提仙 pu2 ti2 xian1 ぼだいせん 1
遍智 bian4 zhi4 へんち 1
c3-494f kong1 qi2 くうぎ 1
阿質達霰 a1 zhi4 da2 xian4 あしつだっさん 3
般若听羯羅 ban1 zang4 ting1 jie2 luo2 はんにゃきんかつら 1
瞿多 qu2 duo1 くた 1
含光 han2 guang1 がんこう 1
憬瑟 jing3 se4 けいしつ 1
般若惹羯羅 ban1 zang4 re3 jie2 luo2 はんにゃじゃくかつら 1
般若力 ban1 zang4 li4 はんにゃりき 1
c0-b75f shen2 kai3 しんがい 1
阿謨伽 a1 mo2 jia1 あぼぎゃ 3
金倶c0-a65c jin1 ju4 zha1 こんくた 1
跋駄木阿 ba2 tuo2 mu4 a1 ばだもくあ 1
世親菩薩 shi4 qin1 pu2 sa4 せしんぼさつ 14
【義雲法金剛菩提仙】同 yi4 yun2 fa3 jin1 gang1 pu2 ti2 xian1 tong2 1
菩提留支 pu2 ti2 liu2 zhi1 ぼだいるし 2
縛日羅枳惹曩 fu2 ri4 luo2 zhi3 re3 nang3 1
闍那多迦 she2 na3 duo1 jia1 1
愛同 ai4 tong2 あいどう 1
尊者勝友 zun1 zhe3 sheng4 you3 そんじゃしょうゆう 1
尊者毘舍c0-ca5d zun1 zhe3 pi2 she4 qu1 そんじゃびしゃきゃ 1
法海 fa3 hai3 ほうかい 2
彌勒菩薩 mi2 le4 pu2 sa4 みろくぼさつ 5
龍樹菩薩 long2 shu4 pu2 sa4 りゅうじゅぼさつ 18
無著菩薩 wu2 zhuo2 pu2 sa4 むじゃくぼさつ 11
天親菩薩 tian1 qin1 pu2 sa4 てんじんぼさつ 15
功悳施菩薩 gong1 de2 shi1 pu2 sa4 くどくせぼさつ 1
大域龍菩薩 da4 yu4 long2 pu2 sa4 だいいきりゅうぼさつ 4
親光菩薩 qin1 guang1 pu2 sa4 しんこうぼさつ 1
尊者舍利子 zun1 zhe3 she4 li4 zi3 そんじゃしゃりし 1
尊者大目乾連 zun1 zhe3 da4 mu4 gan1 lian2 そんじゃだいもくけんれん 1
提婆設連 ti2 po2 she4 lian2 だいばせつれん 1
尊者世友 zun1 zhe3 shi4 you3 そんじゃせゆう 3
迦多衍尼子 jia1 duo1 yan3 ni2 zi3 かたえんにし 1
五百大阿羅漢 wu3 bai3 da4 a1 luo2 han4 ごひゃくだいあらかん 1
尊者法救 zun1 zhe3 fa3 jiu4 そんじゃほうく 2
寒建陀羅 han2 jian4 tuo2 luo2 かんけんだら 1
尊者世親 zun1 zhe3 shi4 qin1 そんじゃせしん 1
尊者衆賢 zun1 zhe3 zhong4 xian2 そんじゃしゅげん 2
安慧菩薩 an1 hui4 pu2 sa4 あんねぼさつ 3
聖天菩薩 sheng4 tian1 pu2 sa4 しょうてんぼさつ 2
護法菩薩 hu4 fa3 pu2 sa4 ごほうぼさつ 4
清辯菩薩 qing1 bian4 pu2 sa4 しょうべんぼさつ 1
最勝子 zui4 sheng4 zi3 さいしょうし 1
無性菩薩 wu2 xing4 pu2 sa4 むしょうぼさつ 1
陳那菩薩 chen2 na3 pu2 sa4 じんなぼさつ 6
堅慧菩薩 jian1 hui4 pu2 sa4 けんねぼさつ 2
商羯羅主菩薩 shang1 jie2 luo2 zhu3 pu2 sa4 しょうかつらしゅぼさつ 1
欝楞迦 yu4 leng2 jia1 うつりょうが 2
釋迦稱 shi4 jia1 cheng1 しゃかしょう 1
摩咥里制c0-a65c mo2 xi4 li3 zhi4 zha1 ましりせいた 1
窺基 kui1 ji1 きき 24
c0-f3aa zhi4 yi3 ちぎ 36
宗密 zong1 mi4 しゅうみつ 13
智儼 zhi4 yan3 ちごん 6
圓測 yuan2 ce4 えんじき 3
良賁 liang2 bi4 りょうひ 2
法藏 fa3 zang4 ほうぞう 29
湛然 zhan4 ran2 たんねん 15
慧沼 hui4 zhao3 えしょう 9
澄觀 cheng2 guan1 ちょうかん 13
李通玄 li3 tong1 xuan2 りつうげん 4
靜居 jing4 ju1 じょうこ 2
善導 shan4 dao3 ぜんどう 5
元照 yuan2 zhao4 がんしょう 12
慧淨 hui4 jing4 えじょう 5
智旭 zhi4 xu4 ちぎょく 37
憬興 jing3 xing1 けいこう 4
不可思議 bu4 ke3 si1 yi4 ふかしぎ 1
法崇 fa3 chong2 ほうすう 1
道宣 dao4 xuan1 どうせん 23
定寶 ding4 bao3 じょうほう 1
懷素 huai2 su4 かいす 3
明曠 ming2 kuang4 みょうこう 2
普光 pu3 guang1 ふこう 2
法寶 fa3 bao3 ほうぼう 2
圓暉 yuan2 hui1 えんき 1
遁倫 dun4 lun2 とんりん 2
惠沼 hui4 zhao3 えしょう 1
智周 zhi4 zhou1 ちしゅう 10
大乘光 da4 cheng2 guang1 だいじょうこう 1
神泰 shen2 tai4 じんたい 2
元康 yuan2 kang1 がんこう 1
道綽 dao4 chuo4 どうしゃく 1
懷感 huai2 gan3 えかん 1
迦才 jia1 cai2 かさい 1
ji1 1
道鏡 dao4 jing4 どうきょう 1
飛錫 fei1 xi1 ひしゃく 1
智昇 zhi4 sheng1 ちしょう 5
法照 fa3 zhao4 ほうしょう 3
慧然 hui4 ran2 えたん 1
宗寶 zong1 bao3 しゅうほう 1
弘忍 hong2 ren3 こうにん 1
裴休 pei2 xiu1 はいきゅう 3
玄覺 xuan2 jue2 げんかく 2
延壽 yan2 shou4 えんじゅ 10
海雲 hai3 yun2 かいうん 4
造玄増 zao4 xuan2 zeng1 1
澄照 cheng2 zhao4 1
梁肅 liang2 su4 1
【道邃説乾淑集】 dao4 sui4 shuo1 gan1 shu1 ji2 1
道邃録 dao4 sui4 lu4 1
【明曠記】日本【辯才會】 ming2 kuang4 ji4 ri4 ben3 bian4 cai2 hui4 1
行滿 xing2 man3 3
宗豫 zong1 yu4 1
慧海 hui4 hai3 2
【裴休問宗密答】 pei2 xiu1 wen4 zong1 mi4 da2 1
文益 wen2 yi4 1
樓穎 lou2 ying3 1
c3-4a54 yu2 di2 1
【一行慧覺依經録】宋【普瑞補註】明【讀徹參閲】明【木増訂正】明【正止治定】 yi1 xing2 hui4 jue2 yi1 jing1 lu4 song4 pu3 rui4 bu3 zhu4 ming2 du2 che4 can1 yue4 ming2 mu4 zeng1 ding4 zheng4 ming2 zheng4 zhi3 zhi4 ding4 1
世友菩薩 shi4 you3 pu2 sa4 せゆうぼさつ 1
c0-da7a yan4 cong2 げんそう 2
冥詳 ming2 xiang2 みょうしょう 1
慧立 hui4 li4 えりゅう 1
c0-d555 yan4 cong2 げんそう 2
李華 li3 hua1 りか 2
逍遷 xiao1 qian1 しょうせん 1
惠詳 hui4 xiang2 えしょう 1
僧詳 seng1 xiang2 そうしょう 1
惠英 hui4 ying1 ええい 1
唐臨 tang2 lin2 とうりん 1
懷信 huai2 xin4 えしん 1
圓照 yuan2 zhao4 えんしょう 3
段成式 duan4 cheng2 shi4 だんじょうしき 2
除靈府 chu2 ling2 fu3 じょれいふ 1
慧詳 hui4 xiang2 えしょう 1
法琳 fa3 lin2 ほうりん 2
復禮 fu4 li3 ふくらい 1
玄嶷 xuan2 yi2 げんぎょく 1
神清 shen2 qing1 じんしょう 1
道誠 dao4 cheng2 どうせい 2
c0-e04d dao4 shen1 1
孟獻忠 meng4 xian4 zhong1 1
道世 dao4 shi4 どうせ 3
李師政 li3 shi1 zheng4 りししょう 1
智廣 zhi4 guang3 ちこう 1
全真 quan2 zhen1 ぜんしん 1
禮言 li3 yan2 らいごん 1
僧怛多蘗多 seng1 da2 duo1 bo4 duo1 そうたたはくた 1
慧月 hui4 yue4 えがつ 1
拂多誕 fu2 duo1 dan4 ふったたん 1
景淨 jing3 jing4 きょうじょう 1
靜泰 jing4 tai4 じょうたい 1
靖邁 jing4 mai4 せいまい 2
c0-a8de ming2 quan2 みょうせん 1
道氤 dao4 yin1 どういん 1
寶達 bao3 da2 ほうたつ 1
曇曠 tan2 kuang4 どんこう 6
知恩 zhi1 en1 ちおん 1
慧光 hui4 guang1 えこう 2
體請 ti3 qing3 たいしょう 1
道掖 dao4 ye1 どうえき 2
文軌 wen2 gui3 もんき 2
慧日 hui4 ri4 えにち 1
淨覺 jing4 jue2 じょうかく 1
杜朏 du4 fei3 とひ 1
慧苑 hui4 yuan4 2
【李通玄造論志寧釐經合論】 li3 tong1 xuan2 zao4 lun4 zhi4 ning2 li2 jing1 he2 lun4 1
【澄觀別行疏宗密隨疏鈔】 cheng2 guan1 bie2 xing2 shu4 zong1 mi4 sui2 shu4 chao1 1
【澄觀疏義】明【悳清提挈】 cheng2 guan1 shu4 yi4 ming2 de2 qing1 ti2 qie4 1
【窺基説義令記】 kui1 ji1 shuo1 yi4 ling4 ji4 1
玄一 xuan2 yi1 1
法聰 fa3 cong1 1
慧能 hui4 neng2 2
【宗密疏】宋【子c0-c27b記】清【大c0-f040科會】 zong1 mi4 shu4 song4 zi3 xuan2 ji4 qing1 da4 bin1 ke1 hui4 1
遇榮 yu4 rong2 2
【法義疏】宋【仲希説】 fa3 yi4 shu4 song4 jie4 xi1 shuo1 1
【慧忠著】宋【道楷懷c0-b560述】 hui4 zhong1 zhuo2 song4 dao4 kai3 huai2 chen1 shu4 1
道暹 dao4 xian1 2
智度 zhi4 du4 1
智雲 zhi4 yun2 2
【崇俊撰法清集疏】 chong2 jun4 zhuan4 fa3 qing1 ji2 shu4 1
栖復 qi1 fu4 3
明曠刪 ming2 kuang4 shan1 1
傳奧 chuan2 ao4 1
勝莊 sheng4 zhuang1 1
知周 zhi1 zhou1 1
法銑 fa3 xian3 1
道宣刪 dao4 xuan1 shan1 1
【道宣撰】宋【元照述】 dao4 xuan1 zhuan4 song4 yuan2 zhao4 shu4 1
【道宣疏】宋【元照記】日本【禪能合會】 dao4 xuan1 shu4 song4 yuan2 zhao4 ji4 ri4 ben3 chan2 neng2 he2 hui4 1
【道宣撰集】清【讀體續釋】 dao4 xuan1 zhuan4 ji2 qing1 du2 ti3 xu4 shi4 1
法礪 fa3 li4 1
定賓 ding4 bin1 1
智首 zhi4 shou3 1
大覺 da4 jue2 1
見登 jian4 deng1 1
聖法 sheng4 fa3 1
法敏 fa3 min3 1
均正 jun1 zheng4 1
【窺基註解】明【明c0-ac52贅言】 kui1 ji1 zhu4 jie3 ming2 ming2 yu4 zhui4 yan2 1
道邑 dao4 yi4 1
如理 ru2 li3 2
靈泰 ling2 tai4 1
元瑜 yuan2 yu2 1
法盈 fa3 ying2 1
慧暉 hui4 hui1 1
遁麟 dun4 lin2 1
【玄奘立】宋【延壽造】明【明c0-ac52鈔】 xuan2 zang4 li4 song4 yan2 shou4 zao4 ming2 ming2 yu4 chao1 1
靈裕 ling2 yu4 1
【澄觀述】宋【淨源録疏注經】 cheng2 guan1 shu4 song4 jing4 yuan2 lu4 shu4 zhu4 jing1 1
徐鍔 xu2 e4 1
道暹私 dao4 xian1 si1 1
志鴻 zhi4 hong2 1
遍滿 bian4 man3 1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02