WWW Database of Chinese Buddhist texts
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


日本

The following 273 translators or authors have been active in this period or area, producing a total of 569 texts:

NameReadingTexts
松本文三郎 song1 ben3 wen2 san1 lang2 1
慧印 hui4 yin4 2
玄契 xuan2 xie4 1
【最澄疑問】唐【道邃決義】 zui4 cheng2 yi2 wen4 tang2 dao4 sui4 jue2 yi4 1
【圓澄疑問】唐【廣修決答】 yuan2 cheng2 yi2 wen4 tang2 guang3 xiu1 jue2 da2 1
【圓澄疑問】唐【維蠲決答】 yuan2 cheng2 yi2 wen4 tang2 wei2 juan1 jue2 da2 1
義真疑 yi4 zhen1 yi2 1
【光定疑問】唐【宗穎決答】 guang1 ding4 yi2 wen4 tang2 zong1 ying3 jue2 da2 1
【德圓疑問】唐【宗穎決答】 de2 yuan2 yi2 wen4 tang2 zong1 ying3 jue2 da2 1
【俊艿問】宋【了然智瑞妙音答】 jun4 nai3 wen4 song4 liao3 ran2 zhi4 rui4 miao4 yin1 da2 1
道忠 dao4 zhong1 3
及藏主 ji2 zang4 zhu3 1
海壽 hai3 shou4 1
淨慧 jing4 hui4 1
佐佐木憲德 zuo3 zuo3 mu4 xian4 de2 1
慧堅 hui4 jian1 1
最澄 zui4 cheng2 12
空海 kong1 hai3 26
常曉 chang2 xiao3 1
圓行 yuan2 xing2 1
圓仁 yuan2 ren2 11
惠運 hui4 yun4 2
圓珍 yuan2 zhen1 12
宗叡 zong1 rui4 1
安然 an1 ran2 14
圓超 yuan2 chao1 1
玄日 xuan2 ri4 1
安遠 an1 yuan3 1
平祚 ping2 zuo4 1
藏俊 zang4 jun4 2
榮穩 rong2 wen3 1
永超 yong3 chao1 1
聖德太子 sheng4 de2 tai4 zi3 3
明一 ming2 yi1 2
中算 zhong1 suan4 1
c4-5e31 jue2 wan3 25
貞慶 zhen1 lao3 7
願曉 yuan4 xiao3 1
平備 ping2 bei4 1
智光 zhi4 guang1 1
濟暹 ji4 xian1 10
湛叡 zhan4 rui4 1
喜海 xi3 hai3 2
信瑞 xin4 rui4 1
顯意 xian3 yi4 2
證忍 zheng4 ren3 1
良忠 liang2 zhong1 2
源信 yuan2 xin4 7
宥範 you4 fan4 3
杲寶 gao3 bao3 8
賴瑜 lai4 yu2 10
宥快 you4 kuai4 7
曇寂 tan2 ji4 3
賴尊 lai4 zun1 1
真寂 zhen1 ji4 1
真興 zhen1 xing1 6
南忠 nan2 zhong1 1
明覺 ming2 jue2 3
定深 ding4 shen1 2
觀靜 guan1 jing4 1
高辯 gao1 bian4 5
凝然 ning2 ran2 8
照遠 zhao4 yuan3 1
宗性 zong1 xing4 2
湛慧 zhan4 hui4 2
快道 kuai4 dao4 1
法幢 fa3 chuang2 1
英憲 ying1 xian4 1
安澄 an1 cheng2 1
快憲 kuai4 xian4 1
藏海 zang4 hai3 1
秀法師 xiu4 fa3 shi1 1
增賀 zeng1 he4 1
善珠 shan4 zhu1 5
良算 liang2 suan4 1
光胤 guang1 yin4 2
普寂 pu3 ji4 3
基辯 ji1 bian4 3
明詮 ming2 quan2 2
觀理 guan1 li3 1
珍海 zhen1 hai3 9
尊辯 zun1 bian4 1
道範 dao4 fan4 3
信堅 xin4 jian1 1
賴寶 lai4 bao3 3
榮西 rong2 xi1 2
尊通 zun1 tong1 1
玄叡 xuan2 rui4 1
宗法師 zong1 fa3 shi1 1
證禪 zheng4 chan2 1
貞海 zhen1 hai3 1
聞證 wen2 zheng4 2
聖守 sheng4 shou3 1
實慶 shi2 lao3 1
護命 hu4 ming4 1
慚安 can2 an1 1
良遍 liang2 bian4 3
清範 qing1 fan4 1
仲算 jie4 suan4 1
忠算 zhong1 suan4 1
宗禎 zong1 zhen1 1
普機 pu3 ji1 1
增春 zeng1 chun1 1
親圓 qin1 yuan2 1
景雅 jing3 ya3 2
實弘 shi2 hong2 1
壽靈 shou4 ling2 1
審乘 shen3 cheng2 1
聖詮 sheng4 quan2 1
靈波 ling2 bo1 1
實英 shi2 ying1 1
鳳潭 feng4 tan2 1
豐安 feng1 an1 1
法進 fa3 jin4 1
實範 shi2 fan4 3
惠光 hui4 guang1 1
覺盛 jue2 cheng2 3
叡尊 rui4 zun1 2
英心 ying1 xin1 1
忍仙 ren3 xian1 1
宗覺 zong1 jue2 1
義真 yi4 zhen1 1
蓮剛 lian2 gang1 1
忠尋 zhong1 xun2 1
證真 zheng4 zhen1 1
惠鎮 hui4 zhen4 1
禎舜 zhen1 shun4 1
光定 guang1 ding4 1
仁空 ren2 kong1 2
惟賢 wei2 xian2 1
敬光 jing4 guang1 1
覺超 jue2 chao1 7
最圓 zui4 yuan2 1
皇慶 huang2 lao3 1
長宴 chang2 yan4 1
靜然 jing4 ran2 1
光宗 guang1 zong1 1
良祐 liang2 you4 1
澄豪 cheng2 hao2 1
嚴豪 yan2 hao2 1
良惠 liang2 hui4 1
了翁 liao3 weng1 1
覺千 jue2 qian1 1
真盛 zhen1 cheng2 2
實慧 shi2 hui4 2
成尊 cheng2 zun1 1
信證 xin4 zheng4 1
重譽 zhong4 yu4 2
經尋 jing1 xun2 1
興然 xing1 ran2 2
德一 de2 yi1 1
房覺 fang2 jue2 1
真濟 zhen1 ji4 2
淳祐 chun2 you4 2
真寂親王 zhen1 ji4 qin1 wang2 1
元杲 yuan2 gao3 3
仁海 ren2 hai3 1
寬助 kuan1 zhu4 1
真譽 zhen1 yu4 1
永嚴 yong3 yan2 1
惠什 hui4 shi2 1
覺印 jue2 yin4 1
賢覺 xian2 jue2 1
寬信 kuan1 xin4 1
元海 yuan2 hai3 1
實運 shi2 yun4 3
勝賢 sheng4 xian2 2
覺成 jue2 cheng2 1
守覺親王 shou3 jue2 qin1 wang2 7
成賢 cheng2 xian2 2
深賢 shen1 xian2 1
憲深 xian4 shen1 1
教舜 jiao4 shun4 1
榮然 rong2 ran2 1
興雅 xing1 ya3 1
恭畏 gong1 wei4 1
順繼 shun4 ji4 1
聖憲 sheng4 xian4 2
運敞 yun4 chang3 1
法住 fa3 zhu4 1
戒定 jie4 ding4 1
圓爾辯圓 yuan2 er3 bian4 yuan2 1
東山湛照 dong1 shan1 zhan4 zhao4 1
白雲慧曉 bai2 yun2 hui4 xiao3 1
蘭溪道隆 lan2 xi1 dao4 long2 1
南浦紹明 nan2 pu3 shao4 ming2 1
子元祖元 zi3 yuan2 zu3 yuan2 1
藏山順空 zang4 shan1 shun4 kong1 1
高峰顯日 gao1 feng1 xian3 ri4 1
規庵祖圓 gui1 an1 zu3 yuan2 1
一山一寧 yi1 shan1 yi1 ning2 1
竺僊梵仙 zhu2 xian1 fan4 xian1 1
夢窗c3-3d45 meng4 chuang1 shu1 shi2 1
義堂周信 yi4 tang2 zhou1 xin4 1
鐵舟德濟 tie3 zhou1 de2 ji4 1
拔隊得勝 ba2 dui4 de2 sheng4 1
無文元選 wu2 wen2 yuan2 xuan3 1
春屋妙葩 chun1 wu1 miao4 pa1 1
絕海中津 jue2 hai3 zhong1 jin1 1
空谷明應 kong1 gu3 ming2 ying1 1
愚中周及 yu2 zhong1 zhou1 ji2 1
寂室玄光 ji4 shi4 xuan2 guang1 1
一絲文守 yi1 si1 wen2 shou3 1
宗峰妙超 zong1 feng1 miao4 chao1 1
微翁義享 wei1 weng1 yi4 xiang3 1
雪江宗深 xue3 jiang1 zong1 shen1 1
景川宗隆 jing3 chuan1 zong1 long2 1
悟溪宗頓 wu4 qi1 zong1 dun4 1
東陽榮朝 dong1 yang2 rong2 chao2 1
大休宗林 da4 xiu1 zong1 lin2 1
特芳禪傑 te4 fang1 chan2 jie2 1
白隱慧鶴 bai2 yin3 hui4 he4 1
東嶺圓慈 dong1 ling3 yuan2 ci2 2
清拙正澄 qing1 zhuo1 zheng4 cheng2 1
天倫楓隱 tian1 lun2 feng1 yin3 1
無著道忠 wu2 zhu4 dao4 zhong1 1
道元 dao4 yuan2 5
瑩山紹瑾 ying2 shan1 shao4 jin3 5
孤雲懷奘 gu1 yun2 huai2 zang4 1
義雲 yi4 yun2 1
通幻寂靈 tong1 huan4 ji4 ling2 1
實峰良秀 shi2 feng1 liang2 xiu4 1
普濟善救 pu3 ji4 shan4 jiu4 1
月坡道印 yue4 po1 dao4 yin4 1
月舟宗胡 yue4 zhou1 zong1 hu2 1
獨庵玄光 du2 an1 xuan2 guang1 1
卍山道白 wan4 shan1 dao4 bai2 2
天桂傳尊 tian1 gui4 chuan2 zun1 1
萬仞道坦 wan4 ren4 dao4 tan3 1
無隱道費 wu2 yin3 dao4 fei4 1
指月慧印 zhi3 yue4 hui4 yin4 1
面山瑞芳 mian4 shan1 rui4 fang1 1
隱元隆琦 yin3 yuan2 long2 qi2 3
源空 yuan2 kong1 3
辯阿聖光 bian4 a1 sheng4 guang1 2
了譽聖冏 liao3 yu4 sheng4 jiong3 1
向阿證賢 xiang4 a1 zheng4 xian2 3
大玄 da4 xuan2 1
證空 zheng4 kong1 7
淨音 jing4 yin1 2
道教顯意 dao4 jiao4 xian3 yi4 8
行觀覺融 xing2 guan1 jue2 rong2 4
實道惠仁 shi2 dao4 hui4 ren2 3
光雲明秀 guang1 yun2 ming2 xiu4 1
後鳳妙瑞 hou4 feng4 miao4 rui4 1
親鸞 qin1 luan2 13
從覺 cong2 jue2 1
覺如宗昭 jue2 ru2 zong1 zhao1 4
存覺光玄 cun2 jue2 guang1 xuan2 2
圓如光融 yuan2 ru2 guang1 rong2 1
蓮如兼壽 lian2 ru2 jian1 shou4 1
顯智 xian3 zhi4 1
定專 ding4 zhuan1 1
真慧 zhen1 hui4 1
聖覺 sheng4 jue2 1
隆寬 long2 kuan1 2
融觀 rong2 guan1 1
託何 tuo1 he2 1
永觀 yong3 guan1 2
日蓮 ri4 lian2 11
日興 ri4 xing1 1
日向 ri4 xiang4 1
玄昭 xuan2 zhao1 1
心覺 xin1 jue2 1
信範 xin4 fan4 1
了尊 liao3 zun1 1
淨嚴 jing4 yan2 1
慈雲飲光 ci2 yun2 yin3 guang1 1
長惠 chang2 hui4 1
宗快 zong1 kuai4 2
賴驗 lai4 yan4 1
聖尊 sheng4 zun1 1
【聖德太子疏】唐【明空私鈔】 sheng4 de2 tai4 zi3 shu4 tang2 ming2 kong1 si1 chao1 1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02